Nitel araştırmalarda niteliğin belirlenmesi yöntemleri

kanıta dayalı sonuçlar

Giriş

Nitel araştırmalar, araştırmacının öznel görüşleri ve yorumlarına dayalı olarak, olayların ve ilişkilerin anlamını analiz etmek için kullanılan bir araştırma metodudur. Nitel araştırmalar, sıklıkla sosyal bilimler, eğitim, yönetim ve sağlık gibi farklı alanlarda kullanılır. Bu makalede, nitel araştırmalarda niteliğin belirlenmesi için kullanılan yöntemleri ele alacağız.

Etnografik Gözlem

Etnografik gözlem, araştırmacının bir topluluğa, kültüre veya sosyal gruba katılarak, onların yaşam tarzı, davranışları, inançları ve değerleri hakkında veri topladığı bir nitel araştırma yöntemidir. Araştırmacı, gözlemlediği olayların, eylemlerin ve sözlü ifadelerin kaydını tutar. Bu, araştırmacının gözlemlediği örüntüleri ve sosyal yapıları analiz ederek, topluluğun genel niteliği hakkında bir anlayış elde etmesine yardımcı olur.

Derinlemesine Görüşmeler

Derinlemesine görüşmeler, araştırmacının bireylerle yüz yüze veya telefon görüşmesi yoluyla konuşarak, onların deneyimleri, inançları ve değerleri hakkında ayrıntılı bilgi topladığı bir nitel araştırma yöntemidir. Bu yöntem, araştırmacının katılımcıların görüş ve deneyimlerinden derinlemesine anlayışlar elde etmesine yardımcı olur. Araştırmacılar, katılımcılara açık uçlu sorular sorarak, farklı bakış açılarını keşfeder ve katılımcıların düşüncelerini daha ayrıntılı olarak analiz eder.

Olgusal Veri Analizi

Olgusal veri analizi, toplanan verilerin doğal ortamında açıklandığı bir nitel araştırma yöntemidir. Bu yöntem, araştırmacının nesnel bir şekilde verileri toplayıp analiz etmesine ve genel bir nitelik elde etmesine yardımcı olur. Araştırmacılar, doğal ortamlarda meydana gelen olayları gözlemleyerek, çeşitli veri kaynaklarına dayalı olarak kayıtları incelerler. Bu, olayların doğal görünümünden farklılaşmasını önler ve araştırmacılara tüm olayların birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu analiz etme fırsatı verir.

Vaka Çalışmaları

Vaka çalışması, belirli bir konuya ilişkin ayrıntıları anlamak için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir. Araştırmacılar, bireylerin veya grupların deneyimlerini analiz eder ve bu deneyimleri örüntüleri ve trendleri belirlemek için kullanır. Araştırmacılar, çeşitli kaynaklardan veriler toplayarak, vaka çalışmaları yoluyla geniş bir anlayış elde ederler ve toplulukların gerçek ihtiyaçları hakkında bir fikir edinirler.

Grup Tartışmaları

Grup tartışması, araştırmacıların katılımcılarla açık bir diyalog yoluyla belirli bir konu hakkında ayrıntılı bilgi toplamasına yardımcı olan bir nitel araştırma yöntemidir. Araştırmacılar, araştırmanın amaçlarına uygun olarak, tartışma konularını belirler ve katılımcıların farklı bakış açılarını tartışmalarını sağlar. Bu, araştırmacının topluluğun öznel perspektifini analiz etmesine ve genel niteliğini anlamasına yardımcı olur.

Nitel Analiz

Nitel analiz, verileri sistemli, yaratıcı ve sıralı bir şekilde analiz ederek, üst düzey niteliklerin elde edilmesini sağlayan bir nitel araştırma yöntemidir. Bu yöntem, verileri açıklayıcı, anlamlı ve yorumlanabilir bir şekilde organize etme şeklidir. Araştırmacılar, verileri açık kodlama, tematik analiz ve söylem analizi gibi yöntemler kullanarak analiz eder ve genel bir nitelik elde eder.

Sonuç

Nitel araştırma yöntemleri, daha önce yapılan nitelikli araştırmaların dolaylı etkileri gibi pek çok avantajı olan bir araştırma yöntemidir. Etnografik gözlem, derinlemesine görüşmeler, olgusal veri analizi, vaka çalışmaları, grup tartışmaları ve nitel analiz gibi yöntemleri kullanarak araştırmacıların nesnel veriler toplamasına ve genel niteliği hakkında bir anlayış elde etmesine yardımcı olur.