Nitel araştırmalarda raporun hazırlanması süreci

kanıta dayalı sonuçlar

Giriş

Nitel araştırmalar, genel olarak sosyal bilimlerde kullanılan bir araştırma yöntemidir ve doğal ortamlarda insanların davranışlarının incelenmesinde faydalıdır. Nitel araştırmaların sonucunda elde edilen veriler, raporlanarak diğer araştırmacıların ve ilgilenen kişilerin kullanımına sunulur. Bu verilerin doğru ve anlaşılır bir şekilde sunulması, raporun hazırlanması sürecinin önemli bir aşamasıdır.

Kaynakların Toplanması

Rapor hazırlanması sürecinin ilk aşaması, verilerin kaynağının belirlenmesidir. Nitel araştırmalar, genellikle gözlem, mülakat veya odak grupları gibi yöntemler kullanılarak yapılır. Araştırmacı, araştırma konusuyla ilgili olarak saha çalışması yaparak, gözlem yapar veya mülakat yapar. Bu aşamada, nitel verilerin toplanması için kullanılan metotlar arasında tutanaklar, ses ve video kaydı, fotoğraflar ve diğer materyaller de yer alabilir.

Verilerin Analiz Edilmesi

Nitel verilerin analizi, araştırmacıların elde edilen verileri yorumlayarak yenisini üretmelerini sağlar. Verilerin analizi, elde edilen verilerin doğru bir şekilde yorumlanmasını sağlar. Bu aşamada kullanılan yöntemler arasında noatasyon, tematik analiz, kodlama, görüşme yöntemi ve nesnel niteliğin analizi yer alır.

Raporun Hazırlanması

Raporun hazırlanması aşaması, nitel araştırmaların en önemli aşamasıdır. Rapor, elde edilen verilerin doğru olarak yorumlanarak, anlaşılır bir şekilde sunulması için oluşturulur. Nitel araştırmalarda, rapor hazırlama süreci oldukça önemlidir, çünkü raporda yer alan veriler, araştırmacıların elde ettiği sonuçların açıklanmasında kullanılır.

Raporun Bölümleri

  • Giriş: Nitel araştırmanın konusu, amacı ve yöntemleri hakkında bilgi verilir.
  • Literatür taraması: Araştırmanın yapıldığı konu ile ilgili önceki araştırmalar ele alınır.
  • Verilerin analizi: Elde edilen verilerin nasıl analiz edildiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı açıklanır.
  • Sonuçlar: Nitel araştırmanın sonuçları ve yorumları raporda yer alır.
  • Tartışma: Elde edilen sonuçlar konuşulur ve sonuçlarla ilgili olası etkiler tartışılır.
  • Öneriler: Nitel araştırmanın sonuçlarına dayanarak yapılacak olası eylemler belirtilir.

Raporun Yazımı

Rapor, anlaşılır ve özgün bir dil kullanarak yazılmalıdır. Yazarlar, konu hakkında bilgi sahibi olan ancak araştırma yürütmeyen kişilere de hitap edebilecek şekilde yazı yazmalıdır. Ayrıca rapor, belirgin bir yapıya sahip olmalıdır ve gerekli yerlerde açıklayıcı grafikler veya tablolar yer almalıdır. Kaynakçalar, raporun son bölümünde yer alır.

Sonuç

Nitel araştırmalarda rapor, elde edilen verilerin anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlayan önemli bir araçtır. Raporun hazırlanması süreci, nitel araştırmanın en önemli aşamalarından biridir ve doğru yapılması gereken birçok detayı içerir. Doğru bir şekilde hazırlanan rapor, araştırmacıların çalışmasının ürünüdür ve diğer araştırmacıların da kullanımına sunulur.